COOKIEBELEID


Koper Computer Support vindt het belangrijk dat er alleen gegevens worden verzameld welke echt nodig zijn. Na analyse zijn wij tot de conclusie gekomen dat cookies niet noodzakelijk zijn voor de dienstverlening aan u.
 

Daarom verzamelen wij GEEN cookies.
 

PRIVACYVERKLARING
Koper Computer Support vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wil ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom wordt op deze pagina toegelicht welke persoonsgegevens van u verzameld worden, voor welke doelen en wat ermee gebeurt.

In het kort komt deze privacyverklaring erop neer dat uw persoonsgegevens:
• alleen worden gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen;
• niet met anderen worden gedeeld, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven;
• zorgvuldig beveiligd worden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Koper Computer Support.
Koper Computer Support is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op deze website worden genoemd.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Hier gaat het bijvoorbeeld om de naam en contactgegevens een klant (een bestaande of potentiële klant), maar ook om informatie zoals IP adressen..
Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens van klanten verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’).
Meerdere doelen
Koper Computer Support verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen
De verwerkingsverantwoordelijke is degene die doel en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens bepaalt. Daar gelden een groot aantal wettelijke verplichtingen voor.

Koper Computer Support als Verwerkingsverantwoordelijke
Hieronder geven we voor de verschillende typen dienstverlening aan welke rol Koper Computer Support vervult als verwerkingsverantwoordelijke, voor welke doeleinden persoonsgegevens worden gebruikt.
Voor de uitvoering van de overeenkomst:
• het leveren van een dienst, inclusief de behoefte en wensen van de klant tot het aanpassen van een dienst;

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting:
• in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële;

Omdat wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben:
• de totstandkoming van de overeenkomst;
• de verzorging van informatievoorziening, inclusief bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of ander elektronisch bericht;
• het gericht doen van een aanbieding, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch;

Benodigde Persoonsgegevens
Om deze doelen als verwerkingsverantwoordelijke te kunnen bereiken, kan Koper Computer Support onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:
• naam, adres, postcode en woonplaats
• Telefoonnummer, mobiel nummer en e-mailadres.
• informatie, die de vertegenwoordiger van de klant deelt in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst;

Gebruik van diensten
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Koper Computer Support kan u gevraagd worden om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn dan noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in het databestand van Koper Computer Support.
Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in het e-mailarchief. Als gevolg van back-up procedures en de wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten gedurende 7 jaar worden opgeslagen. Soms wordt u gevraagd naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
Derden
Koper Computer Support verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
In bijzondere omstandigheden stellen wij zonder toestemming persoonsgegevens van gebruikers of klanten ter beschikking aan derden, bijvoorbeeld in geval van een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit.

Bewaartermijn
Wij bewaren deze persoonsgegevens in beginsel zolang als dat in redelijkheid noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen.
Beveiligingsmaatregelen
Conform de verplichtingen uit de AVG spannen wij ons in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven, dat gelet op de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
Rechten van Klant(en)
Na een verzoek tot inzage van persoonsgegevens kunnen gegevens onjuist of onvolledig blijken. Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen gecorrigeerd of aangevuld worden door Koper Computer Support op de onderstaande manieren te contacteren. Ook kan de gebruiker of klant Koper Computer Support verzoeken om gegevens te wissen. Wij zullen aan een verzoek om het wissen van gegevens voldoen indien er geen wettelijke verplichting of andere gegronde redenen bestaan, waardoor wij de gegevens moeten bewaren.

Verzoeken om van deze rechten gebruik te maken kunnen worden gedaan via info@kopercom.nl of per post aan Koper Computer Support, Fazantstraat 25, 5854 GH, Bergen onder vermelding van ‘persoonsgegevens’.

Datalekkenprotocol
Wij nemen maatregelen die betrekking hebben op het voorkomen van datalekken. Hierbij horen digitale en analoge beveiligingsmaatregelen op onze infrastructuur zoals encryptie.
Daarnaast zijn er ook procedures aanwezig voor de stappen die genomen moeten worden bij een datalek. Dit zorgt ervoor dat snel en effectief kan worden gehandeld om de schade zoveel mogelijk te beperken. De hoogste prioriteit na het ontdekken van een datalek is het dichten van het lek.
Als wij verwerkingsverantwoordelijke zijn en wij hiertoe wettelijk verplicht zijn doen wij een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor klant(en). Als wij verwerkingsverantwoordelijke zijn en het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de privacy van klant(en) informeren wij ook de klant(en). Er hoeft geen melding te worden gedaan als:
• de persoonsgegevens onbegrijpelijk zijn gemaakt voor onbevoegden, bijvoorbeeld doordat versleuteling toegepast is;
• Koper Computer Support beschermingsmaatregelen heeft genomen die ertoe leiden dat het hoge risico van het datalek zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;
• de melding aan de klant(en) onevenredig veel inspanningen vergt. In dat geval zal Koper Computer Support een openbare mededeling of soortgelijke doeltreffende melding doen van het datalek.
Contact
Mocht u vragen hebben over deze Privacy voorwaarden of de verwerking van persoonsgegevens door Koper Computer Support, dan kunt u contact opnemen via info@kopercom.nl of per post aan:

Koper Computer Support
Fazantstraat 25
5854 GH Bergen

Onder vermelding van ‘persoonsgegevens’.
Deze contactgegevens gelden eveneens voor verzoeken om de rechten van klant(en) uit te oefenen.

Overig
Wij behouden het recht voor om deze Privacy voorwaarden te wijzigen. De actuele versie van deze Privacy voorwaarden is telkens eenvoudig raadpleegbaar via de Website. Koper Computer Support adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Deze Privacy voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 25 mei 2018